مجيد اونق
مجيد اونق

مجيد اونق

دانشکده: مرتع و آبخیزداری

رتبه علمی: استاد

گروه آموزشی: نامشخص

پست الكترونيكي: ownegh(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 33214
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان